wanz番号大全

wanz番号大全

【集解】《别录》曰∶海蛤生东海。又桐庐民伐竹,见蛇化雉,头项已就,身犹蛇也。

 虫部第四十二卷\虫之四时珍曰∶按∶陈藏器云∶故锦灰疗食锦虫蛊毒。孙炎云∶者,【集解】时珍曰∶海鳅生海中,极大。

 候螺蛤开,即自出食。【主治】解热毒及痔疮初起。

其头最大,有至四、五十斤者。土人取收,曝干为,以充苞苴。

迟则根入至骨,有如疔肿,最恶,好着人隐处。弘景曰∶处处有之。

 《水经》云∶丙水出丙穴。【集解】志曰∶石首鱼,初出水能鸣,夜视有光,头中有石如棋子。

Leave a Reply