WWK-023 - 松下美织2017年番号 何度イッテもチ●ポ

WWK-023 - 松下美织2017年番号 何度イッテもチ●ポ

每服五钱,水煎服。 《诗》云“有莺其羽”,是矣。

知来岁风多,巢必卑下。 用豉半两,牛脂一两,煎过油脂,绵裹烙舌,去黑皮一重,浓煎豉汤一盏饮之。

【发明】时珍曰∶案∶《淮南子》云∶男子种兰,美而不芳,继子得食,肥而不泽,情不相与往来也。  本牛、羊乳所作也。

时珍曰∶五灵脂,足厥阴肝经药也。一方以醋糊和丸,童紫金丸∶治产后恶露不快,腰痛,小腹如刺,时作寒热,头痛不思饮食;又治久有瘀血,月水不调,黄瘦不食;亦疗心痛,功与失笑散同。

诜曰∶凡生马血入人肉中,一二日便肿起,连心即死。 以白蜜浆服方寸匕,日三。

 牛黄六分,朱砂五钱,同研。崔承元病内障丧明,有人惠此方报德,服之遂明。

Leave a Reply