No496新人蜜雪儿baby首套写真59P蜜雪儿baby秀人网

No496新人蜜雪儿baby首套写真59P蜜雪儿baby秀人网

缺盆舍下横骨陷,气户下行一寸明,库房下行一寸六,屋翳膺窗乳中根。[2]针三分,留三呼,灸三壮。

血流不止者,用如圣金刀散止之,余肿以离宫锭涂之。)   [3]腕至中指本节,长四寸。

 [2]三里穴针二分,灸三壮。[34]从阴市下行一寸两筋间,梁丘穴也。

条文:手少阴心起极泉,青灵少海灵道全,通里阴□神门下,少府少冲小指边。其余肿溃治法,俱同内、外二踝疽。

<目录>外科卷下\刺灸心法要诀肺经原络应刺病,胸胀溏泻小便频,洒翕寒热咳喘短,木痛皮肤肩缺盆。[2]夫皮不破而内损者,多有瘀血;破肉伤□,每致亡血过多。

宜服消风散,外敷雄黄解毒散。 若疔毒误灸,烦躁谵语者,乃逼毒内攻也,宜服解毒大青汤。

Leave a Reply